Kuruluş Amacımız

 

1997 yılında kurulan Derneğimizin amacı ;Ulusal, bilimsel, sanatsal, çağdaş ve evrensel değerlere saygılı olarak, sanat eğitimi alanında  uygulama, bilgilendirme, geliştirme, yaygınlaştırma, iletişim ve katılım etkinlik ve işlevlerini gerçekleştirmektir.

Sanat eğitimcileri derneği bu amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır:

  1. Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini kamuoyuna, ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak,
  2. Sanat eğitimi alanında yapılacak yasa tasarıları ve bunların hazırlıklarında önerilerde bulunmak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, gelişmeleri izlemek ve kamuoyu oluşturmak,
  3. Her düzeyde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sanat eğitimi programlarını ve uygulamalarını incelemek; gelişmelerini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve yaptırmak, önerilerde ve etkinliklerde bulunmak,
  4. Sanat eğitimi alanlarında; konferans, panel, seminer, kurs, sempozyum, kongre, yarışmalar, radyo-televizyon programları, konser, sergi, festival, söyleşi, gösteri gibi bilimsel, sanatsal ve eğitsel etkinlikler düzenlemek,
  5. Sanat eğitimcileri arasında yazılı ve sözlü iletişim araçları ve uygun ortamlar yoluyla iletişimi ve bilgi alışverişini sağlamak,
  6. Amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayınlar yapmak ve dağıtmak,
  7. Konser, sergi, kermes, gösteri gibi gelir sağlayıcı sosyal etkinliklerde bulunmak,
  8. Sanat eğitimi konusunda her yaş ve düzeydeki bireylere, resmi ve özel kurum ve kuruluşlara rehberlik etmek, onlara sanatı sevdirmeye çalışmak, danışmanlık yapmak, onlara hizmet götürmek, onlardan destek sağlamak,
  9. Bütün bu amaçları gerçekleştirmek için il ve ilçelerde şubeler açmak, çalışma kolları ve komisyonlar kurmak.

Sanat eğitim kavramı; görsel, işitsel, sessel, sözsel, devinimsel, dramatik sanatlar alanlarında son gelişmeleri izleme, uygulamalı ve kuramsal çalışmalar yapmayı içerir.Böylece Dernek Sanat Eğimini; sanat olanla, sanat olmayanı ayırt etmeyi sağlama, sanatı sevdirme, insanın gelişmesine kültür ve sanatların katkısını kavrama ve en geniş biçimiyle bir sosyokültürel estetik eğitim verme olarak kabul edilmektedir.

Dernek 1997 yılından başlayarak kamuoyunu bilinçlendirmek üzere her ay söyleşiler düzenlemiş, ilk ve orta okul öğretmenlerine yönelik hizmet-içi eğitimler gerçekleştirmiş, sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.